Information

Ingenjörsfirman Glembring startade sin verksamhet för 50 år sedan. Vår historia startade med konstruktion och tillverkning av elektriska motorer. Under de första 20 åren var verksamheten i huvudsak baserad på egna konstruktioner och tillverkningar.

På 60-talet startade vi import av helgängade stänger och var pionjärer på denna sedermera så stora marknad. Utvecklingen har gått mot egen tillverkning av dessa olika gängade produkter och vi kan i dag leverera alla typer av gängade detaljer.

I slutet av 60-talet fick vi generalagenturen för dieselvärmare som kan användas för olika typer av uppvärmning, speciellt där eldistribution saknas, eller är osäker. Detta ledde till egen tillverkning där vi, för Försvarets räkning, utvecklade dieseleldade spistyper för uppvärmning av tält och andra specialutrymmen. Våra spisar är nu typgodkända även för civila ändamål. T.ex. kan båtar, villor, arbetsbodar, raststugor, husvagnar, jaktstugor, fritidshus, växthus och liknande lokaler värmas med någon av våra olika spisstorlekar och modeller.

Sedan många år tillbaka är vi generalagenter för firman Papenmeier i Tyskland, som är en av få tillverkare av synglasarmaturer, med eller utan belysningar. Dessa används då man vill se förloppet i kokare, autoklaver, destillationsanläggningar och andra liknande processer.